Kategorie
Usługi

Gwarancja

Każdy produkt sprzedawany w sklepie Pluszaki.com objęty jest gwarancją.
Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy (osoby prywatne) lub 12 miesięcy (firmy).

Zwroty i odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
osobiście pod adresem: ul. Konarskiego 22a, 61-115 Poznań
pisemnie na adres: ul. Konarskiego 22a, 61-115 Poznań
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pluszaki.com

Szczegółowe informacje w Regulaminie Sklepu. Poniżej załączamy treść formularza zwrotu, z którego można skorzystać.

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1225) odstępuję od umowy ..................................................................... nr zamówienia ......…….. zawartej dnia ............................ w .......................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................ ................................................)
przekazem pocztowym na adres ...................................... ........................................................
lub na konto nr .......................................... ........................................................................

Zwracam ......................................... ................................................ w stanie niezmienionym.

podpis Konsumenta

Formularz dostępny także jako plik w formacie DOC oraz PDF do pobrania.

Reklamacje

Reklamacja może zostać złożona:

Osobiście po adresem: ul. Konarskiego 22a, 61-115 Poznań
Pisemnie na adres: ul. Konarskiego 22a, 61-115 Poznań
W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pluszaki.com

Szczegółowe informacje dotyczące procedury znajdują się w Regulaminie Sklepu.